Integritetspolicy

1. Introduktion

Denna integritetspolicy syftar till att du som kund ska få information om hur PV Home AB (”Bolaget”) hanterar dina personuppgifter och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från kunder som köper produkter via vår webbsida.
Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

PV Home AB, org. nr 559158–2480,
Eldsundsviken Byggnad 64, 645 35 Strängnäs

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter vänligen kontakta oss på info [at] pellevavare.se.

3. Typer av personuppgifter som behandlas, ändamål och laglig grund

Bolaget samlar in och behandlar ditt namn, adress, mobilnummer samt mailadress. Bolaget behöver behandla dessa uppgifter för att kunna fullgöra köpet, leverera produkten till dig eller meddela dig att produkten finns tillgänglig för upphämtning, samt att i övrigt administrera din beställning. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig.

Bolaget behandlar din köphistorik d.v.s. information om de produkter du köpt, antal, datum och pris samt eventuell korrespondens och dokumentation avseende de produkter du köpt. Bolaget sparar sådan information för att kunna ge dig kvalificerad service efter köpet samt för att hantera eventuella reklamationer, byten eller andra krav. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning där Bolagets berättigade intresse är att kunna ge god service samt kunna administrera reklamationer, byten eller andra krav.

Bolaget kan komma att behandla din mailadress och telefonnummer för att skicka direktmarknadsföring till dig med information om produkter, kampanjer eller events. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning där Bolagets berättigade intresse är att kunna marknadsföra sina produkter till sina befintliga kunder. Du kan när som helst informera Bolaget om att du inte önskar motta sådan marknadsföring.

Om du går med i vår Nyhetsbrevs-klubb behandlar vi ditt namn, mailadress, cookie-id, köphistorik och hur du navigerar på vår hemsida (t.ex. vilka produkter du klickar på och hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vår marknadsföring). Syftet med behandlingen är att skicka vårt personliga nyhetsbrev till dig, där du får relevant information om Bolagets produkter och event. Denna behandling grundas på avtalet vi ingår med dig gällande vår Nyhetsbrevs- klubb (allmänna villkor Nyhetsbrevs-klubben).

För att möjliggöra tillhandahållandet av personliga nyhetsbrev till medlemmar i vår Nyhetsbrevs-klubben kombinerar Bolaget ovannämnda personuppgifter, analyserar dem och skapar en ”profil” (så kallad profilering). Bolaget kan till exempel kombinera din aktivitet på vår hemsida (vilka sidor på hemsidan du besöker, vilka produkter du lägger i varukorgen etc.) med hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vår marknadsföring samt vilka produkter du tidigare köpt för att skapa en profil av vilka ytterligare produkter du kan vara intresserad av. Denna profil används sedan för att utforma det personliga nyhetsbrevet så att du får information som är relevant just för dig. Bolaget kan även skapa ett så kallad customer lifetime value, vilket är en uppskattning av din framtida interaktion med Bolaget, baserad på den ovannämnda profilen. 

Information om din aktivitet på Bolagets hemsida och hur du interagerar med nyhetsbrev och marknadsföring, samt information om hur ofta och vilka produkter du köper, kommer att samlas in med hjälp av cookies och liknande tekniker, såsom pixels tillhandahållna av tredje part. Vilka cookies och liknande tekniker som används på Bolagets hemsida anges i Bolagets Cookie Policy https://pellevavare.se/cookiepolicy/.

Köp som genomförs på Bolaget hemsida administreras av en tredje-partsbetaltjänst och denne tredjepartsaktör är personuppgiftsansvarig för betalkortsinformation och annan information som är hänförlig till betalningen.

Om du accepterar placerandet av cookies på hemsidan kan Bolaget komma att behandla ditt cookie-id samt din användning av hemsidan, t.ex. betalningsuppgifter, köphistorik och interaktion med hemsidan, i syfte att förbättra hemsidans funktionalitet och för marknadsföringsändamål. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning där Bolagets berättigade intresse är att kunna förbättra hemsidan funktionalitet och tillhandahålla relevant marknadsföring till sina kunder. I förhållande till personuppgifter som behandlas med hjälp av tredjepartscookies (inklusive pixlar) är Bolaget i vissa fall gemensamt personuppgiftsansvarig med den tredje part som tillhandahåller cookies. Bolaget har ingått följande datadelningsavtal: 

Facebook Pixel

Bolaget och Facebook Ireland är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med placeringen av Facebook Pixel. Syftet med behandlingen är att mäta och analysera din användning av Bolagets hemsida, tillhandahålla relevant marknadsföring, tillhandahålla relevant information och förbättra Bolagets hemsida och marknadsföring. 

Mer information om hur Facebook Ireland behandlar personuppgifter finns i Facebook Ireland integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy.

Bolaget ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i förhållande till de personuppgifter som lagras av Bolaget, se Avsnitt 7. Facebook Ireland ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i förhållande till de personuppgifter som lagras av Facebook Ireland. 

Google Analytics

Bolaget och Google Ireland Limited är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med användandet av Google Analytics. Syftet med behandlingen är att mäta och analysera din användning av Bolagets hemsida. 

Mer information om hur Google Ireland Limited behandlar personuppgifter finns i Google Ireland Limiteds integritetspolicy: https://www.policies.google.com

Bolaget ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i förhållande till de personuppgifter som lagras av Bolaget, se Avsnitt 7. Google Ireland Limited ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i förhållande till de personuppgifter som lagras av Google Ireland Limited.

4. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till olika system och tjänsteleverantörer som är nödvändiga för Bolagets verksamhet, t.ex. affärssystem och transportörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES om vi använder leverantörer som exempelvis har sina servrar på sådan plats. Bolaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter t.ex. genom att tillse att mottagaren har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. En kopia av dessa bestämmelser kan tillhandahållas på förfrågan till info [at] pellevavare.se.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Bolaget sparar ditt namn, kontaktuppgifter och köphistorik i max 36 månader efter köpet för att hantera reklamationer, klagomål m.m.

Din e-postadress och telefonnummer sparas 12 månader efter genomfört köp för att skicka direktmarknadsföring till dig. Du har rätt att när som helst invända mot sådan marknadsföring under tiden.

Om du går med i vår Nyhetsbrevs-klubb kommer din e-postadress att behandlas så länge som du är medlem. Om du går ut ur vår Nyhetsbrevs-klubb kommer dina uppgifter att sluta behandlas inom en vecka  från att du meddelat oss om detta.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag (t.ex. bokföringslagen eller penningtvättlagstiftningen), eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7. Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

(a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

(b) Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

(c) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.

(f) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(g) Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på info [at] pellevavare.se.

8. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbsida. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetspolicyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, förändring av kontaktuppgifter eller dina rättigheter.

PV Home AB
Version 1.0
Senast uppdaterad 2022-09-20