Integritetspolicy

1. Introduktion

Denna integritetspolicy syftar till att du som kund ska få information om hur PV Home AB (”Bolaget”) hanterar dina personuppgifter och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från kunder som köper produkter via vår webbsida.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

PV Home AB, org. nr 559158–2480,
Eldsundsvägen 1, 645 35 Strängnäs

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter vänligen kontakta oss på info [at] pellevavare.se.

3. Typer av personuppgifter som behandlas, ändamål och laglig grund

Bolaget samlar in och behandlar ditt namn, adress, mobilnummer samt mailadress. Bolaget behöver behandla dessa uppgifter för att kunna fullgöra köpet, leverera produkten till dig eller meddela dig att produkten finns tillgänglig för upphämtning, samt att i övrigt administrera din beställning. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig.

Bolaget behandlar din köphistorik d.v.s. information om de produkter du köpt, antal, datum och pris samt eventuell korrespondens och dokumentation avseende de produkter du köpt. Bolaget sparar sådan information för att kunna ge dig kvalificerad service efter köpet samt för att hantera eventuella reklamationer, byten eller andra krav. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning där Bolagets berättigade intresse är att kunna ge god service samt kunna administrera reklamationer, byten eller andra krav.

Köp som genomförs på Bolaget hemsida administreras av en tredje-partsbetaltjänst och denne tredjepartsaktör är personuppgiftsansvarig för betalkortsinformation och annan information som är hänförlig till betalningen.

Om du accepterar placerandet av cookies på hemsidan kan Bolaget komma att behandla ditt cookie-id samt din användning av hemsidan, t.ex. betalningsuppgifter, köphistorik och interaktion med hemsidan, i syfte att förbättra hemsidans funktionalitet och för marknadsföringsändamål. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning där Bolagets berättigade intresse är att kunna förbättra hemsidan funktionalitet och tillhandahålla relevant marknadsföring till sina kunder. I förhållande till personuppgifter som behandlas med hjälp av tredjepartscookies (inklusive pixlar) är Bolaget i vissa fall gemensamt personuppgiftsansvarig med den tredje part som tillhandahåller cookies. Bolaget har ingått följande datadelningsavtal: 

Facebook Pixel

Bolaget och Facebook Ireland är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med placeringen av Facebook Pixel. Syftet med behandlingen är att mäta och analysera din användning av Bolagets hemsida, tillhandahålla relevant marknadsföring, tillhandahålla relevant information och förbättra Bolagets hemsida och marknadsföring. 

Mer information om hur Facebook Ireland behandlar personuppgifter finns i Facebook Ireland integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy.

Bolaget ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i förhållande till de personuppgifter som lagras av Bolaget, se Avsnitt 7. Facebook Ireland ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i förhållande till de personuppgifter som lagras av Facebook Ireland. 

Google Analytics

Bolaget och Google Ireland Limited är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med användandet av Google Analytics. Syftet med behandlingen är att mäta och analysera din användning av Bolagets hemsida. 

Mer information om hur Google Ireland Limited behandlar personuppgifter finns i Google Ireland Limiteds integritetspolicy: https://www.policies.google.com

Bolaget ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i förhållande till de personuppgifter som lagras av Bolaget, se Avsnitt 7. Google Ireland Limited ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i förhållande till de personuppgifter som lagras av Google Ireland Limited. 

4. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till olika system och tjänsteleverantörer som är nödvändiga för Bolagets verksamhet, t.ex. affärssystem och transportörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES om vi använder leverantörer som exempelvis har sina servrar på sådan plats. Bolaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter t.ex. genom att tillse att mottagaren har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. En kopia av dessa bestämmelser kan tillhandahållas på förfrågan till info [at] pellevavare.se.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Bolaget sparar ditt namn, kontaktuppgifter och köphistorik i max 36 månader efter köpet för att hantera reklamationer, klagomål m.m.

Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag (t.ex. bokföringslagen eller penningtvättlagstiftningen), eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

7. Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

(a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. 

(b) Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

(c) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

(d) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

(e) Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter. 

(f) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

(g) Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på info [at] pellevavare.se.

8. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbsida. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetspolicyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, förändring av kontaktuppgifter eller dina rättigheter.